תורת חיים

הנהגות ופסקים
הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד
לקט מהנהגותיו ופסקיו של מורנו מתוך כתביו ותשובותיו, ומפי ספרים וסופרים. יסודו של הספר, בקונטרס הנהגות ופסקים שהתחבר על ידי רבי משה סופר, לפני עשרות שנים. קרן רא"ם בברכת מאורי הדור, נטלה על שכמה את עמל הבאת הדברים לדפוס במהדורה רחבה ומחודשת. כל הפסקים וההנהגות עברו תחת עינם הבוחנת של תלמידי חכמים מובהקים, ונוספו להם תשובות והארות אשר באו עם הכתוב בספר, או נדפסו בסופו.
ספר תורת חיים, נחלק לארבעה שערים בהלכה; אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר. וכן נוסף שער עניינים שונים מהנהגות ופסקים של רבנו במגוון נושאים. עם הספר נספחו ובאו תשובות ממרן הגאון הרב חיים קנייבסקי. הערות מהגאון הרב אביגדור נבנצל. ומאמרי הגאון הרב חיים דרוק.
מהדורת הספר בהוצאת קרן ראם, הינה קנקן חדש מלא ישן. הדברים ערוכים בטוב טעם, דבר על אופניו, בבהירות מאירת עיניים. מפתח העניינים המפורט הוא לעזר ומכוון לכל מעיין ודורש.
במורנו, נשתלבו באופן נפלא, הכוח המשמר את אורחות התורה וההלכה הצרופה המסורה מדור דור, ולעומתו הכוח המתגבר, בהנחלת התורה והליכותיה-הלכותיה לדורו ולדורות הבאים. האמירה "כך נהג רבי חיים" היתה חותם ההלכה בירושלים דאז. הנהגותיו ופסקיו של מורנו היוו נר לרגלם של יראי ההוראה ונקיי הדעת. קרן רא"ם רואה לה לחובה ולזכות, להגיש לשולחנם של שוחרי התורה וההנהגה, את משנתו המאירה של מורנו.