רבינו דוד אבודרהם

פירושי הברכות והתפילות

חיבור האבודרהם על סדר התפילות הינו אחד היסודות המרכזיים, אשר סדר עבודתם ותפילתם של כל בית ישראל נשען עליו, בהיותו מקור נאמן לשרשי הברכות והתפילות. הספר מקבץ את מסורת התפילה, מקורותיה ופירושיה, מבית מדרשם של הגאונים וגדולי הראשונים לסדרם, דבר דבור על אופנו. 
רבינו האבודרהם,  כתב את ספרו בשנת ה' אלפים ק'. סמוך לאחר פטירתו נפוצו כמה כתבי יד של הספר, שביניהם שינויים ואף שיבושים רבים. רק לאחר כמאה וחמישים שנה ראתה אור בליסבון, המהדורה הראשונה בדפוס, הנחשבת למוסמכת ולמדויקת ביותר שבנמצא. לאחריה באו מהדורות רבות, שהמפורסמות שבהן: קושטא, ונציה, אמסטרדאם, פראג (בהסכמת הנודע ביהודה) וורשא. 
המהדורה הנוכחית בהוצאת קרן רא"ם אף כי אינה מתיימרת לשלמות, הרי היא מקרבת בהרבה את המוגמר. תוך הסתמכות על דפוס ליסבון, עברו דברי הספר השוואה מדוקדקת, ונופו משיבושים וטעויות. החסר הושלם, והוכנסו תיקונים מוכחים. מה שהושמט בגין צנזורה, חזר למקומו הראשון. כל אות זכתה להגהה מוקפדת, והספר כולו חולק לפרקים ולאותיות. עם הספר נוספו אלפי מקורות לתנך ש"ס ומדרשים בגוף הספר, מדור הארות והערות מקורות וביאורים, וכן מדור מילואים בסוף הספר. 
אבודרהם בהוצאת קרן רא"ם, ערוך מתוקן ומוגה, מוגש בסידור מרהיב לשולחנם של בעלי תורה ועבודה, וכל הרואה אומר ברקאי.