אלה מסעי

רשימת מסע הרבנים בראשותם של 
הראי"ה קוק והרי"ח זוננפלד
למושבות השומרון והגליל בחורף תרע"ד

זמן קצר קודם למלחמת העולם הראשונה, חברו גאוני ארץ ישראל הראי"ה קוק והגרי"ח זוננפלד, לעמוד בראש משלחת רבנית, למושבות החדשות הפזורות בארץ ישראל. המסע הייחודי וההיסטורי, תועד על ידי חבר המשלחת הרב הורוויץ, ובכך השתמרו הדברים לדורות. הספר "אלה מסעי" - יסודו באותה חוברת הזיכרון שכתב הרב הורוויץ. החוברת הדקה בפורמט צנוע, שנדפסה בפרנקפורט בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. הדברים הועלו על הכתב כ'רשימת מסע הרבנים מחברי הועדה להרמת קרן הדת והיהדות בארץ הקודש'.
המסע היחיד במינו, יצא אל הפועל בחורף שנת תרע"ד, לאחר תקופה ארוכה של חזון והכנות. ביסוד המסע עמד הצורך לפקח ולהביא סדר בכשרות הגידולים והפירות. שאלות בענייני ערלה ותרומות ומעשרות, צצו והתגבהו, וחובת השעה היתה לצאת אל העם שבשדות. לעורר על המצוות התלויות בארץ ולהעמיד משגיחים נאמנים. היתה זו אף הזדמנות יוצאת דופן, לעמוד מקרוב על מצב הדת במושבות המרוחקות. למפות את צרכי היהדות, להוכיח במקום רפיון, ולתקן במקום פרצה.
ההד המעצים שהביא המסע בפעמיו, מעותד היה לפעול גדולות ונצורות, אלמלא רעמי המלחמה העולמית אשר החרישו את הלבבות ומחו את עקבות הדברים, טרם הנצו. אך הודם של גדולי ישראל, וזרעי ההתעוררות אשר טמנו באדמת הארץ,  לא נמחה כליל, כי אם הניב לימים אחרונים. בשנת תשס"א, זכתה חוברת הזיכרון לחידוש וראתה אור מורחב, כספר. עשור לאחר מכן, חברה 'קרן רא"ם' להרחיב את יריעת הספר, במהדורה ערוכה מתוקנת ומהודרת. "אלה מסעי" בהוצאת 'קרן רא"ם' הוא קנקנן חדש, מלווה במקורות מדויקים ובתמונות מרהיבות. ספר אשר שוזר באותנטיות ובבהירות, פרק של אחדות לשם שמים, בתולדות עמנו.