תלמוד ירושלמי

ירושלמי סדר זרעים
כלאיים
ג' כרכים
בית המדרש להלכה בהתיישבות

תלמוד ירושלמי נבדל מתלמוד בבלי, בכך שלא נתפרש בביאור לשון קצרה וברורה כפירוש רש"י על הבבלי. ומעת שזכינו בימינו, שרבים מעם ישראל דרים ויושבים בארץ הקדושה, הרי מצוות התלויות בארץ נדרשות ועומדות. מהדורה ייחודית ומורחבת זאת של סדר ירושלמי, היא נווה חמד ללומדי הירושלמי ולכל העוסקים במצוות התלויות בארץ.
מהדורה מתוקנת ומבוארת זו של מסכת כלאיים כרך ב', התברכה בדפוס ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א, שינויי נוסחאות ופירוש כרמי שמחה- כל אלו על סדר הדף. בנוסף הוספו למהדורה זו: ירושלמי נוסחת הרש"ס ופירושו, ערוך על פי מהדורת הגר"י דינקלס עם תיקונים. ירושלמי עם פירוש מהר"א פולדא והניר. ירושלמי דפוס וילנא עם פירוש פני משה ורידב"ז, מהדורת 'מאורי אור'. משניות עם פירוש רבותינו הראשונים, רמב"ם, הר"י בן מלכי צדק, הר"ש משנץ והרא"ש שכולם נסדרו מחדש מתוך כתבי יד ודפוסים ראשונים. משניות עם פירושי הרע"ב ותוספות יום טוב ולקט סוגיות עיקריות מן התלמוד הבבלי, מהדורת 'ש"ס וילנא החדש' מכון 'מסורת הש"ס'.
מסכת כלאיים המבוארת כרך ב' ראתה אור בשנת תשע"ה. פירוש כרמי שמחה על המסכת, נערך על ידי הרב שמחה אידלשטיין, מחכמי בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות, בראשות הרב יוסף אפרתי. קרן רא"ם מתברכת בשיתוף הפעולה של המכון עם לומדי בית המדרש המניב פרי הילולים, שכל הלומד ועוסק במסכת כלאיים מן הירושלמי ימצא בו טעם ושובע לנפשו. כרך ג' על מסכת כלאיים עתיד לצאת לאור בשנת תשע"ח ולהשלים את הסדרה.