תלמוד ירושלמי

ירושלמי סדר זרעים
שביעית 
ב' כרכים
בית המדרש להלכה בהתיישבות

תלמוד ירושלמי נבדל מתלמוד בבלי, בכך שלא נתפרש בביאור לשון קצרה וברורה כפירוש רש"י על הבבלי. ומעת שזכינו בימינו, שרבים מעם ישראל דרים ויושבים בארץ הקדושה, הרי מצוות התלויות בארץ נדרשות ועומדות. מהדורה ייחודית ומורחבת זאת של סדר ירושלמי, היא נווה חמד ללומדי הירושלמי ולכל העוסקים במצוות התלויות בארץ.
מהדורה מתוקנת ומבוארת זו של מסכת שביעית כרך ב', התברכה בדפוס ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א, הגהות הגר"א ופירוש ברכת מרדכי- כל אלו על סדר הדף. בנוסף הוספו למהדורה זו: משניות עם פירוש רבותינו הראשונים, רמב"ם, הר"י בן מלכי צדק, הר"ש משנץ והרא"ש שכולם נסדרו מחדש מתוך כתבי יד ודפוסים ראשונים. ירושלמי עם פירוש הרש"ס, מהדורת 'חקר ועיון'. ירושלמי עם פירוש מהר"א פולשא וניר. ירושלמי עם פירוש פני משה ורידב"ז כדפוס וילנא, מתוך מהדורת 'מאורי אור'. משניות עם פירושי הרע"ב ותוספות יום טוב ושאר מפרשים. צילום לקט סוגיות עיקריות מן התלמוד הבבלי על ענייני מסכת שביעית.
מסכת שביעית המבוארת כרך ב' ראתה אור בשנת תשע"ד. פירוש ברכת מרדכי על כרך זה נערך על ידי הרב מרדכי יחזקאל גולדיש, מחכמי בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות, בראשות הרב יוסף אפרתי. קרן רא"ם מתברכת בשיתוף הפעולה של המכון עם לומדי בית המדרש המניב פרי הילולים, שכל הלומד ועוסק במסכת שביעית מן הירושלמי ימצא בו טעם ושובע לנפשו.