תלמוד ירושלמי

ירושלמי סדר זרעים
מעשרות
בית המדרש להלכה בהתיישבות

תלמוד ירושלמי נבדל מתלמוד בבלי, בכך שלא נתפרש בביאור לשון קצרה וברורה כפירוש רש"י על הבבלי. ומעת שזכינו בימינו, שרבים מעם ישראל דרים ויושבים בארץ הקדושה, הרי מצוות התלויות בארץ נדרשות ועומדות. מהדורה ייחודית ומורחבת זאת של סדר ירושלמי, היא נווה חמד ללומדי הירושלמי ולכל העוסקים במצוות התלויות בארץ.
מהדורה מתוקנת ומבוארת זו של מסכת מעשרות, התברכה בדפוס ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א, הגהות הגר"א, שינויי נוסחאות ופירוש ברכת ישראל- כל אלו על סדר הדף. בנוסף הוספו למהדורה זו: משניות עם פירוש רבותינו הראשונים, רמב"ם, הר"י בן מלכי צדק, הר"ש משנץ והרא"ש שכולם נסדרו מחדש מתוך כתבי יד ודפוסים ראשונים. משניות עם פירושי הרע"ב ותוספות יום טוב ושאר מפרשים, בצילום ממהדורת 'זכר חנוך'. ירושלמי עם פירוש פני משה ורידב"ז כדפוס וילנא. צילום לקט סוגיות עיקריות מן התלמוד הבבלי על ענייני מסכת מעשרות, מתוך מהדורת 'עוז והדר'.
מסכת מעשרות המבוארת ראתה אור במהדורה שניה מתוקנת ומורחבת בשנת תשס"ד. פירוש ברכת ישראל על המסכת, נערך על ידי הרב ישראל משה פריד, מחכמי בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות, בראשות הרב יוסף אפרתי. קרן רא"ם מתברכת בשיתוף הפעולה של המכון עם לומדי בית המדרש המניב פרי הילולים, שכל הלומד ועוסק במסכת מעשרות מן הירושלמי ימצא בו טעם ושובע לנפשו.